ROLLJET
Rodzaj materiału
Rolljet jest produkowany ze spienianej metodą bezfreonową twardej pianki
polistyrenowej, zgodnie z norm
ą PN-EN 13163. Użyty jako warstwa stropu
odpowiada klasie reakcji na ogie
ń: E (PN-EN 13501-1). Produkt posiada znak
CE, a jego jako
ść monitorowana jest przez certyfi kowane niezależne podmioty.
Wspo
łczynnik przewodzenia ciepła wynosi ?=0,035÷0,040 W/mK w
zale
żności od typu Rolljetu.
Budowa
Rolljet to styropian pokryty jednostronnie folią z wtopioną w nią siatką kotwiącą,
ktora zapewnia prawid
łowe zamocowanie klipsow. Nadrukowana
podzia
łka (raster) ułatwia przycinanie izolacji i układanie rur.
Poniewa
ż system umożliwia dowolny rozstaw rur grzejnych, moc cieplną
mo
żna dopasować do miejscowych strat ciepła w pomieszczeniach.
W procesie produkcyjnym p
łyty styropianu nacina się ukośnie od spodu
na ca
łej grubości. Dzięki temu izolację można zwijać w rulony (Rysunek 4).
Podczas uk
ładania na płaskim podłożu nacięcia dopasowują się do siebie i
zamykaj
ą szczelnie, wykluczając powstanie szczelin. Prawidłowe ułożenie
uniemo
żliwia przedostawanie się jastrychu przez warstwę izolacji i powstawanie
mostkow cieplnych i akustycznych.
Obciążenie
Dopuszczalne obciążenie rolljetu wynosi od 5kPa dla płyty styropianowej
EPS T do 35kPa dla EPS 200. Odpowiada to warunkom panuj
ącym w większości
budynkow mieszkalnych. Ubytek grubo
ści izolacji pod obciążeniem
musi by
ć mniejszy niż 5 mm. Jeśli występują większe niż w budownictwie
mieszkaniowym obci
ążenia, można zamowić specjalny rolljet o innych grubościach
i g
ęstościach styropianu.
Izolacyjność akustyczna
Warstwa izolacyjna na stropie musi spełniać rolę izolacji tłumiącej dźwięki
uderzeniowe (izolacyjno
ść termiczna ze względu na bardzo małe rożnice
temperatur pomieszcze
ń rozdzielonych stropem ma znikome znaczenie).
Dla osi
ągnięcia wymaganego poziomu tłumienia dźwiękow uderzeniowych
dla budynkow mieszkalnych wielorodzinnych L'
n,w = 58dB zgodnie z normą
PN-B-02151-3:1999 wystarczy wariant z p
łytą akustycznego styropianu podłogowego
o grubo
ści 27/25 mm. Dla podwyższenia ochrony dźwiękowej
stropu mo
żna zastosować większą grubość, np. 38/35 mm.
Hydraulik Kraków - centralne ogrzewanie

- Naprawy, remonty instalacji wodnych
- Modernizacja instalacji
- Montaż i demontaż białej armatury
- Drobne naprawy hydrauliczne różnego rodzaju
hydraulik kraków - instalacje wodne, CO, gaz
Hydraulik Kraków